2% z daní

Prispejte 2 % z dane na činnosť DSS Symbia. Ďakujeme!

Domov sociálnych služieb Symbia sa uchádza o 2% dane od fyzických a právnických osôb prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen ( ZPMP Zvolen ). ZPMP založili rodičia našich klientov s cieľom podporovať sociálne služby v DSS Symbia. Združenie podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím a k maximálne možnému začleneniu do života . Všetci členovia ZPMP  pracujú pre Združenie bez nároku na odmenu a všetky získané prostriedky smerujeme na podporu sociálnych služieb v DSS Symbia. Konkrétne - nákup špeciálnych pomôcok, podpora terapií a voľnočasových aktivít, podpora vzdelávania a supervízie a pod.
O činnosti Združenia a o konkrétnom využití finančných prostriedkov sa každý môže presvedčiť keď nás bude kontaktovať na tel. č. : 045 5479 647.

V roku 2020 sme výťažok 2% dane z roku 2019 použili na:

  • podporu mladých ľudí s mentálnym postihnutím pri organizácii ich fašiangového plesu,
  • podporu materiálneho vybavenia strediska DSS Symbia ( drobné papiernické potreby, oleje a sviečky na aromaterapiu, navitie dvoch tkáčskych stavov v tkáčskej dielni strediska DSS Symbia ),
  • podporu projektu "Klimatizácia v ubytovacích priestoroch DSS Symbia", ktorý zlepší tepelnú pohodu klientov v horúcich letných mesiacoch,
  • podporu projektu "Hrou sa to naučím" , ktorý zlepší podmienky na prácu s malými deťmi s poruchou autistického spektra ,
  • nákup a montáž zrkadla na cvičenie do rehabilitácie strediska DSS Symbia.


Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá na 2% :