2% z daní

Prispejte 2 % z dane na činnosť DSS Symbia. Ďakujeme!

Domov sociálnych služieb Symbia sa uchádza o 2% dane od fyzických a právnických osôb prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen ( ZPMP Zvolen ). Združenie založili rodičia našich klientov s cieľom podporovať sociálne služby v DSS Symbia. Združenie podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím a k maximálne možnému začleneniu do života . Konkrétne - nákup špeciálnych pomôcok, podpora terapií a voľnočasových aktivít, podpora vzdelávania a supervízie a pod. O činnosti Združenia a o konkrétnom využití finančných prostriedkov sa každý môže presvedčiť keď nás bude kontaktovať na tel. č. : 045 5479 647.

V roku 2016 sme výťažok 2% dane z roku 2015 použili na:

  • podporu mladých ľudí s mentálnym postihnutím pri organizácii ich fašiangového plesu,
  • podporu rehabilitačného pobytu pre deti s autizmom a pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím,
  • podporu aktivít pri príležitosti 25. výročia založenia DSS Symbia ( občerstvenie a tlač pozvánok na konferenciu, záhradnú slávnosť, výstavu ), 
  • kúpu rôznych pomôcok a vybavenia pre klientov strediska DSS Symbia ( materiál na aromaterapiu, materiál do keramickej dielne, tonery do tlačiarne na tlač pomôcok pre deti s autizmom , tieniace rolety do dvoch tried, hovoriace knihy do dvoch tried  a pod.),
  • podporu vzdelávania a supervízie.

 Zároveň si plníme zákonnú povinnosť a do 31.5.2017 zverejníme v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia 2% .

Združenie je zaregistrované ako prijímateľ 2% dane v roku 2017 .
Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá na 2%: