2% z daní

Prispejte 2 % z dane na činnosť DSS Symbia. Ďakujeme!

Domov sociálnych služieb Symbia sa uchádza o 2% dane od fyzických a právnických osôb prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen ( ZPMP Zvolen ). ZPMP založili rodičia našich klientov s cieľom podporovať sociálne služby v DSS Symbia. Združenie podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím a k maximálne možnému začleneniu do života . Všetci členovia ZPMP  pracujú pre Združenie bez nároku na odmenu a všetky získané prostriedky smerujeme na podporu sociálnych služieb v DSS Symbia. Konkrétne - nákup špeciálnych pomôcok, podpora terapií a voľnočasových aktivít, podpora vzdelávania a supervízie a pod. O činnosti Združenia a o konkrétnom využití finančných prostriedkov sa každý môže presvedčiť keď nás bude kontaktovať na tel. č. : 045 5479 647.

V roku 2017 sme výťažok 2% dane z roku 2016 použili na:

  • podporu mladých ľudí s mentálnym postihnutím pri organizácii ich fašiangového plesu,
  • podporu rehabilitačného pobytu pre deti s autizmom a pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím v kúpeľoch Dudince,
  • kúpu rôznych pomôcok a vybavenia pre klientov strediska DSS Symbia ( materiál na aromaterapiu, materiál do keramickej dielne, multifunkčné zariadenie k PC ktoré slúži len klientom, externý disk k PC pre klientov , didaktické pomôcky pre deti s autizmom a pod. )
  • podporili sme aktivity muzikoterapie v DSS Symbia kúpou dvoch afrických bubnov, hrkálok  a troch sád harmonických rúrok,
  • prispeli sme na projekt "Rekonštrukcia telocvične v DSS Symbia objekt č. 25"

 Zároveň  sme si splnili  zákonnú povinnosť a  v Obchodnom vestníku  sme zverejnili presnú špecifikáciu použitia 2% , nájdete ju v OV číslo 51/2018 pod číslom Š000320.

Keďže sme si splnili všetky povinnosti prijímateľa 2% dane v roku 2017,  mohli sme Združenie  zaregistrovať ako prijímateľa  2% dane  aj v roku 2018 .
Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá na 2%: