Oznam pre prijímateľov sociálnej služby z 5. júna 2020 - aktualizácia 26. júna 2020

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie:

V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 02.06.2020 a v súlade s Usmernením k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou
od 3. júna 2020 a následne od 8. júna 2020 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa obnovuje poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen - stredisko Domov sociálnych služieb Symbia, ul. Moyzesova 50, 960 01 Zvolen nasledovne:

 1. Sociálna služba poskytovaná v DSS Symbia ambulantnou formou sa začína poskytovať dňom 8. júna 2020.

 2. Čas poskytovania ambulantnej sociálnej služby od 8. júna 2020 je v pracovných dňoch v čase
  od 6:30 hod. do 16:00 hod. až do odvolania.

 3. Sociálna služba poskytovaná v DSS Symbia týždennou formou sa začína poskytovať dňom 15.júna 2020. Týždenná forma sociálnej služby končí v piatok o 16:00 hod. až do odvolania.

 4. Pre všetky osoby (okrem detí a klientov u ktorých to vzhľadom na znevýhodnenie nie je možné alebo žiaduce) platí počas príchodu do areálu a priestorov DSS Symbia povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál).

 5. Pri príchode do DSS Symbia platia pre klientov a sprevádzajúce osoby nasledovné pravidlá :

 • Žiadame osoby sprevádzajúce klienta minimalizovať čas strávený v areáli zariadenia nevyhnutne na odovzdanie a vyzdvihnutie klienta od zamestnanca pred vstupom do budovy.

 • Odporúčame obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy, v areáli DSS Symbia a dodržiavať rozstupy 2 metre.

 • Pri vstupe do budovy DSS Symbia bude klientovi zmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty nad 37,2 °C, alebo príznakov respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa), klientovi nebude umožnený vstup do DSS Symbia a nebude mu poskytnutá sociálna služba .

 • Klient pri vstupe do budovy DSS Symbia, resp. jeho zákonný zástupca alebo opatrovník pri odovzdaní klienta pred vstupom do budovy, podpíše čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a bude oboznámený s podmienkami poskytovania sociálnych služieb počas opatrení súvisiacich s COVID-19.

 • Pri vstupe do budovy DSS Symbia je klient povinný použiť dezinfekciu rúk umiestnenú pri vchode.

 • Vo vnútorných priestoroch DSS Symbia zariadení je zabezpečená priebežná dezinfekcia rúk a jednorazové papierové utierky.

 1. V DSS Symbia:

 • Všetci zamestnanci boli preškolení o opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS počas pandémie COVID-19.

 • Pri komunikácii s cudzou osobou zamestnanci DSS Symbia povinne používajú rúško alebo iný vhodný spôsob ( šatka, šál, štít a pod. ).

 • Uprednostňujeme individuálnu prácu s klientom a trávenie času v exteriéri zariadenia.

 • Zariadenie neorganizuje v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie a podujatia s účasťou cudzích osôb.

 1. Poskytovateľ sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, hygienickými odporúčaniami a používa osobné ochranné pomôcky.

 2. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v DSS Symbia môžu byť priebežne upravované v súvislosti s aktualizovanými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

 

Aktualizované dňa: 26. júna 2020

Aktualizáciu schválila:   PhDr. Mária Machayová, riaditeľka DD a DSS Zvolen

Mgr. Alena Masaryková, sociálna pracovníčka DSS Symbia