Podpora projektov z Nadácie SPP

Boli sme úspešní so žiadosťou o podporu v Nadácii SPP v programe OPORA. Program je určený na podporu aktivít ľudí so zdravotným postihnutím , ktoré zvyšujú ich samostatnosť a možnosť začlenenia do bežného života.
V stredisku DSS Symbia boli podporené dva projekty: jeden pre našu Paťu, ktorá sa zdokonaľuje v tvorbe prezentácií v programe Power Point a druhý projekt je pre Marcelu, ktorej pomáhame pretaviť jej  záľubu v upratovaní do pravidelnej pracovnej činnosti vrátane zodpovednosti, dodržiavania termínov a pracovných postupov.
Nadácia SPP nám prispela na kúpu notebooku pre Paťu a na kúpu pracovných pomôcok pre Marcelu.

Vložila dňa: 18.7.2017
PaedDr. Jana Izraelová , vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA