Poskytované služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v stredisku  DSS Symbia poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme  pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvárame  podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Sociálne služby sú v zariadení poskytované prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností, ktoré vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

Pri realizácii uvedených činnosti prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, pričom vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným, výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, preto sa snažíme vyberať vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu klientov, kde inšpiráciou sú samotní klienti, ako aj ich rodina. Spolupráca s rodinou je jednou z priorít DSS Symbia.

Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme všetko pre rozvoj osobnosti klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania.

Sociálna práca
Naši klienti majú vypracované plány sociálnej rehabilitácie vrátane individuálnych plánov a rizikových plánov. 
V zariadení sa realizoval projekt sexuálnej výchovy klientov, do ktorého boli zapojení starší klienti. V tejto oblasti sa aj naďalej s klientmi odborne pracuje. V praxi využívame rôzne metódy sociálnej práce. Vzhľadom k tomu, že pracujeme prevažne s deťmi a mladými ľuďmi , metódy sociálnej práce sa prelínajú s metódami pedagogickej činnosti.

Kultúrna činnosť
Organizujeme návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí podľa aktuálnej ponuky.

Muzikoterapia
Realizujeme individuálnu aj skupinovú muzikoterapiu. V rámci skupinovej muzikoterapie  využívame afircké bubny a harmonické rúrky. 

Pracovné aktivity

 • ergoterapia:
 • tkáčska dielňa
 • keramická dielňa
 • sebaobsluha
 • upratovacie práce (zametanie, odpratávanie snehu, úprava okolia, utieranie prachu, umývanie riadu,...) – podľa potrieb a ročného obdobia
 • kuchynka (pečenie, príprava občerstvenia na rôzne príležitosti,....)
 • starostlivosť o izbové kvety a letničky

Canisterapia
Od septembra 2004 sa v DSS Symbia realizuje canisterapia – 2x do týždna so špeciálne vycvičeným psíkom na canisterapiu. Od roku 2016  sme prerušili realizáciu canisterapie - chýba nám vyškolený pes canisterapeut.

Individuálny prístup
Individuálne rozhovory s klientmi a pomoc pri riešení ich problémov (napr. sexuálna výchova), individuálny a individualizovaný prístup ku všetkým klientom v situáciách a pri aktivitách, ktoré to svojou povahou dovoľujú a vyžadujú.

Rekreačná činnosť

 • rekreačno - rehabilitačné pobyty
 • návšteva kúpaliska
 • návštevy fariem so zvieratami
 • výlety do okolia
 • návšteva cukrárne, kaviarne - dospelí klienti, spoločenské a kultúrne podujatia so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity.

Účasť na spoločenskom dianí
Sami organizujeme, alebo sa zapájame do aktivít, ktoré sa dejú v našej komunite, spolupracujeme so študentmi – dobrovoľníkmi z rôznych stredných a vysokých škôl, zapájame sa do rôznych aktivít ktoré sa dejú v komunite - napr. oslavy v meste Zvolen, jarmoky, lesnícke dni, a pod.  Organizujeme alebo sme spoluorganizátori rôznych výstav, zameraných na informovanosť laickej verejnosti o živote ľudí so zdravotným postihnutím.

Sociálno - právne poradenstvo a špecializované poradenstvo
Poskytujeme sociálno - právne poradenstvo – na podnet rodičov a pri zmenách zákonov. Špecializované poradenstvo poskytujeme klientom a ich rodičom v Regionálnom centre autizmu. Kladieme dôraz na dodržiavanie ľudských práv v Symbii aj mimo nej.

Liečebná rehabilitácia
Poskytujeme individuálnu rehabilitáciu - Vojta, Bobath, hydroterapiu, bankovanie, kinesiotapy a pod.Súčasťou  rehabilitácie je  mnoho strojov a prístrojov, napr. stacionárne bicykle, cvičiaci stroj, bio - lampy, cvičiaci chodník a pod.

 • Canisterapia 1

  Canisterapia v DSS Symbia

  Canisterapia – je forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

 • Krosná

  Ergoterapia v DSS Symbia

  Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou.

 • Africké bubny

  Africké bubny v DSS Symbia

  Projekt Africké bubny prebieha v našom zariadení od septembra 2003.