Canisterapia v Symbii

 • Canisterapia 1
  Canisterapia 1
 • Canisterapia 2
  Canisterapia 2
 • Canisterapia 3
  Canisterapia 3
 • Psíček
  Psíček

Canisterapia – je forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Pôsobenie psa na zdravie človeka sa delí na:

 1. živelné (držanie psa v domácnosti)
 2. riadené – ide o riadený zámerný zásah odborníka alebo odborného personálu do vzťahu klient - pes v sprievode psovoda.
  Riadené pôsobenie psa na človeka sa delí na:
  • aktivitu so psom – prebieha v podobe návštev klientov, pes sa venuje viacerým, rôznym osobám. Sú motivačným, výchovným, odpočinkovým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života klienta. Nie sú stanovené konkrétne ciele pre konkrétnych klientov. Náhodná alebo aj zámerná účasť odborníka nemení aktivitu na terapiu.
  • terapiu – psovod aj so psom sú dlhodobo začlenení do terapeutického procesu v prítomnosti odborného personálu alebo jedného odborníka (napr. psychológ, rehabilitačná sestra, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a pod.). Je zameraná len na jednu osobu alebo viac osôb s tým istým problémom. Pracuje sa individuálne alebo s malou a homogénnou skupinou. Používa sa k posilneniu žiaduceho alebo utlmeniu nežiaduceho správania (napr. liečenie fóbii, rehabilitácia, nácvik chôdze, komunikácie a podobne). Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné. Sú stanovené konkrétne ciele pre jednotlivých klientov, ktoré chceme dosiahnuť. Zo sedení sa robí podrobný zápis správania sa klientov počas sedenia, na základe, ktorých sa uskutoční vyhodnotenie stanovených cieľov.

V DSS Symbia spĺňame všetky kritéria na realizáciu skutočnej canisterapie, ktorá sa pojmovo často zamieňa za aktivitu so psom. Pracujeme s vybratou skupinou klientov, s ktorými chceme dosiahnuť konkrétne cieľe podľa individuálneho stavu a potrieb klienta (skupiny sú rozdelené na klientov s autizmom, klientov s týždenným pobytom, imobilných klientov, klientov s Downovym syndrómom.) Canisterapiu sme v začiatkoch realizovali v spolupráci s Občianskym združením Človek a pes a to konkrétne s dobrovoľníkom Petrom Azorom (ktorému ďakujeme za jeho obetavosť) a jeho fenkou Gordanou (tiež jej patrí naša vďaka). Dnes ju realizuje naša kolegyňa so svojou fenkou Ajšou. Canisterapiu realizujeme pravidelne 2x do týždňa. Vybratí klienti sú rozdelení do malých homogénnych skupín. V jednej skupine sú dvaja maximálne traja klienti.

V roku 2007 realizujeme canisterapiu vďaka grantu Mesta Zvolen.

Ciele canisterapie v DSS Symbia:

Ciele canisterapie v DSS Symbia vychádzajú zo všeobecných cieľov canisterapie, ktoré sme si upravili pre potreby našich klientov:

 1. Pôsobenie na emocionalitu klientov
  • uspokojovanie potrieb nežnosti a fyzického kontaktu (hladením psa, dotyky...)
  • rozvíjanie empatie (pes môže byť smutný, veselý, chorý a pod.)
  • rozvíjanie zodpovednosti
  • zníženie nesmelosti a uzavretosti klienta a podporenie spontánnosti prejavu vo vzťahu k iným osobám
  • ak sa používa menší pes, rozvíja sa u dieťaťa ochraniteľské a opatrovateľské postoje, v prítomnosti veľkého psa dieťa získava pocit bezpečia
  • odburávanie napätia poprípade strachu z nových životných situácii a odpútanie pozornosti od vlastných problémov klienta
  • zníženie úzkosti
  • zmiernenie samoty
  • zvýšenie vlastnej sebahodnoty
 2. Rozvoj rozumových schopností
  • upútanie záujmu klienta o určité aktivity prostredníctvom cielenej hry a plnenia úloh
  • zvyšovanie pozornosti
  • pozorovanie reakcií psa s dôrazom na rozvíjanie pozorovacích schopností
  • osvojenie si vzorov správania sa ku zvieratám a ľuďom
  • motivácia ku komunikácii klient - pes, klient - klient, klient - personál čo má za následok zlepšenie komunikačných schopnosti, rozširuje sa slovná zásoba
  • sebaovládanie
  • pri našich klientoch s autizmom slúži canisterapia na zlepšenie komunikácie (vyjadrenie svojho priania, zlepšenie artikulácie, aby pes porozumel pokynu), na odpútanie pozornosti zo sveta neživých predmetov na svet živých bytostí, na postupné akceptovanie fyzického kontaktu, na nácvik postupnosti (napr. česanie) a podobne.
  • rozvoj pozornosti
  • rozvoj chápania postupnosti
 3. Rozvoj pohybových schopností
  • motivácia k pohybu, udržiavanie a rozvoj hrubej i jemnej motoriky
  • posilňovanie svalstva
  • rozvoj v zručnosti v ovládaní vozíka
  • zlepšenie rovnováhy

Pre psa je terapeutické sedenie psychicky náročné, preto musí mať možnosť následného odreagovania sa. Preto nepracujeme častejšie ako 2 x do týždňa dlhšie ako 1 hodinu. Z každého sedenia sa robí podrobný záznam o správaní sa psa a jednotlivých klientov (pred terapiou, počas terapie, po terapii).