Poskytované služby

DRUH A FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY, KAPACITA

 • domov sociálnych služieb ( ambulantná forma 23  MIEST, týždenná pobytová forma 6 MIEST  ) pre deti a dospelých  do dovŕšenia dôchodkového veku  s mentálnym postihnutím, s  telesným postihnutím alebo s kombinovaným postihnutím .
 • špecializované zariadenie ( ambulantná forma 6 MIEST  a terénna forma prostredníctvom terénnych sociálnych programov ) pre deti a dospelých  s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

 Celková kapacita strediska DSS Symbia je 35 miest.

 

 

ROZSAH  POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

V DOMOVE   SOCIÁLNYCH SLUŽIEB :
poskytujeme:
a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu
     rehabilitáciu,
b) obslužné činnosti: stravovanie, upratovanie, pranie.  
     V týždennej pobytovej forme  poskytujeme aj : ubytovanie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
zabezpečujeme
a) odborné činnosti: ošetrovateľskú starostlivosť,  rozvoj pracovných zručností.
b) ďalšie činnosti: záujmová činnosť.
utvárame  podmienky na:
a) ďalšie činnosti:  vzdelávanie .
    V týždennej pobytovej forme  utvárame podmienky aj  na úschovu   cenných vecí. 
    
    

V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ:
poskytujeme:
a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu
     rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť.
b) obslužné činnosti: stravovanie, upratovanie, pranie.  
zabezpečujeme
a) odborné činnosti:  rozvoj pracovných zručností.
b) ďalšie činnosti: záujmová činnosť.
utvárame  podmienky na:
a) ďalšie činnosti:  vzdelávanie .
   
   

MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ambulantnú a týždennú pobytovú formu sociálnej služby poskytujeme na adrese:
Domov sociálnych služieb Symbia
ul. Moyzesova 50
960 01 Zvolen

Terénnu sociálnu službu špecializovaného zariadenia poskytujeme priamo v bydlisku dieťaťa, v škôlke alebo v škole ktorú dieťa navštevuje, prípadne v inej inštitúcii.

 

ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Sociálne služby sú poskytované odo dňa určeného v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú, najdlhšie do dosiahnutia dôchodkového veku prijímateľa sociálnej služby. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby je možné upraviť dobu poskytovania sociálnej služby podľa požiadavky prijímateľa, vždy však najdlhšie do dosiahnutia dôchodkového veku. 
Ambulantnú sociálnu službu poskytujeme v pracovných dňoch v čase: 6:30 - 17:00 hod.
Týždennú pobytovú sociálnu službu poskytujeme v čase: pondelok od 6:30 hod - piatok 17:00 hod.
Týždennú pobytovú službu neposkytujeme v dňoch štátneho sviatku a v dňoch pracovného pokoja, ak sú tieto  dni v strede pracovného týždňa. 

 

SOCIÁLNA  REHABILITÁCIA A INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE
Prijímatelia sociálnych služieb majú vypracované plány sociálnej rehabilitácie vrátane individuálnych plánov a rizikových plánov.   V praxi využívame rôzne metódy sociálnej práce a vzhľadom k tomu, že prijímatelia sociálnych služieb sú vo veku od 6 rokov do 54 rokov,  metódy sociálnej práce sa prelínajú s metódami pedagogickej činnosti.

Pri poskytovaní sociálnej služby  prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.  Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, preto sa snažíme vyberať vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby, kde inšpiráciou sú samotní prijímatelia a ich rodina.

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO
Sociálne poradenstvo
  v stredisku DSS Symbia  vykonávajú:
a) odborní zamestnanci ( sociálna pracovníčka, sociálni terapeuti, sociálni pedagógovia ) . Odborní  
    zamestnanci vykonávajú sociálne poradenstvo pre prijímateľov  sociálnej služby a ich rodinných
    príslušníkov vždy  v aktuálnej situácii a mieste, ktoré si určí prijímateľ sociálnej služby.
b) vedúca strediska DSS Symbia. Vedúca strediska DSS Symbia vykonáva sociálne poradenstvo pre
   prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov a  pre  žiadateľov o sociálnu službu. Vedúca
   strediska DSS Symbia vykonáva sociálne poradenstvo:
                                   1. osobne v  kancelárii vedúcej v pracovných dňoch v čase: 8:00 - 15:00 hod.
                                   2. telefonicky  v pracovných dňoch na tel. čísle: 045 5401105, +421 903 811953,
                                   3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ddadsszv.symbia@gmail.com 
c) sociálna pracovníčka strediska DSS Symbia. Sociálna pracovníčka strediska DSS Symbia vykonáva
   sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov a pre žiadateľov
   o sociálnu službu. Sociálna pracovníčka vykonáva sociálne poradenstvo:
                                  
1. osobne v miestnosti na poradenstvo v pracovných dňoch v čase: 13:00 - 15:00
                                   2. telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 045 5401105,
                                   3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ddadsszv.symbia@gmail.com
d) sociálna pedagogička Regionálneho centra autizmu.
Sociálna pedagogička vykonáva špecializované
     sociálne poradenstvo pre externých klientov RCA . Sociálne poradenstvo pre externých klientov RCA
     sa vykonáva:  
                                1. osobne v miestnosti na poradenstvo vo vopred dohodnutom termíne,
                                2. telefonicky v pracovných dňoch v čase 13:00 - 15:00 hod. na tel. čísle: 0914 262 199
                                3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ddadsszv.autizmus@gmail.com
                      
___________________________________________________________________________________________

Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme ďalšie aktivity zamerané na  rozvoj osobnosti klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania.

 

Liečebná rehabilitácia
Poskytujeme individuálnu rehabilitáciu - Vojta, Bobath, hydroterapiu, bankovanie, kinesiotapy a pod.Súčasťou  rehabilitácie je  mnoho strojov a prístrojov, napr. stacionárne bicykle, cvičiaci stroj, bio - lampy, cvičiaci chodník, materiál na bankovanie, vertikalizátor  a pod.

 

Muzikoterapia
Realizujeme aktívnu individuálnu aj skupinovú muzikoterapiu. V rámci skupinovej muzikoterapie  využívame afircké bubny a harmonické rúrky. 

 

Rozvoj pracovných zručností:

 • tkáčska dielňa
 • keramická dielňa
 • nácvik zručností zameraných na vedenie domácnosti a samostatné alebo podporované bývanie: jednoduché upratovacie práce ( utieranie prachu, vysávanie, umývanie riadu, prestieranie pri stolovaní  a pod. ),  varenie jednoduchých nápojov a jedál ( káva, čaj, polievka , koláč a pod. ),  starostlivosť o izbové kvety a letničky,  v letnom období čistenie a udržiavanie trávnika .

 

Canisterapia
Od septembra 2004 sa v DSS Symbia realizuje canisterapia – 2x do týždna so špeciálne vycvičeným psíkom na canisterapiu.  Od roku 2016  sme prerušili realizáciu canisterapie - chýba nám vyškolený pes canisterapeut.

 

Rekreačná činnosť

 • rekreačno - rehabilitačné pobyty
 • návšteva kúpaliska
 • návštevy fariem so zvieratami
 • výlety do okolia
 • návšteva cukrárne, kaviarne - dospelí klienti, spoločenské a kultúrne podujatia so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity.

 

Kultúrna činnosť
Organizujeme návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí podľa aktuálnej ponuky.

 

Účasť na spoločenskom dianí
Sami organizujeme, alebo sa zapájame do aktivít, ktoré sa dejú v našej komunite, spolupracujeme so študentmi – dobrovoľníkmi z rôznych stredných a vysokých škôl, zapájame sa do rôznych aktivít ktoré sa dejú v komunite - napr. oslavy v meste Zvolen, jarmoky, lesnícke dni, a pod.  Organizujeme alebo sme spoluorganizátori rôznych výstav, zameraných na informovanosť laickej verejnosti o živote ľudí so zdravotným postihnutím. Sledujeme rôzne aktivity v komunite a podľa želania prijímateľov sociálnych služieb sa do týchto aktivít zapájame.

 

 • Canisterapia 1

  Canisterapia v DSS Symbia

  Canisterapia – je forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

 • Krosná

  Ergoterapia v DSS Symbia

  Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou.

 • Africké bubny

  Africké bubny v DSS Symbia

  Projekt Africké bubny prebieha v našom zariadení od septembra 2003.