Prijatie do DSS Symbia, úhrada za sociálne služby

Prijímanie klientov do DSS Symbia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálnou smernicou o podmienka prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb BBSK.
V DSS Symbia sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona. O odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení rozhoduje príslušný  samosprávny kraj.

 

POSUDOK O  ODKÁZANOSTI  NA SOCIÁLNU SLUŽBU
K tomu, aby občan mohol poberať sociálnu službu, je  potrebné  dodržať nasledovný postup:

  1. Dôsledne vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy (uvedené v bode 21 tejto žiadosti). Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.
  2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný samosprávny kraj  podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadatelia, ktorí spadajú do územného obvodu Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť zasielajú na oddelenie sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich môžu doručiť osobne na podateľňu Ú - BBSK.
  3. Na základe vyššie uvedených dokladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi.
  4. Po doručení posudku a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, občan vyplní  tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" v ktorej uvedie, u ktorého poskytovateľa si žiada sociálnu službu. Tlačivo "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby " je prístupné na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo si ho žiadateľ môže vyzdvihnúť v stredisku DSS Symbia.
  5. Vyplnenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby " spolu s prílohami uvedenými v žiadosti priniesť osobne alebo zaslať poštou do strediska DSS Symbia, ul. Moyzesova 50, 960 01 Zvolen.

(Všetky  tlačivá uvedené v bode 1. - 5.  si môžete stiahnuť na tejto stránke v sekcii  "Formuláre na stiahnutie", prípadne vyzdvihnúť osobne v DSS Symbia. )

 

POSTUP PRI UZATVORENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Ak je v stredisku DSS Symbia voľné vhodné miesto pre žiadateľa
o sociálnu službu, po doručení žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   uzatvoríme so žiadateľom resp. jeho zákonným zástupcom alebo s opatrovníkom  zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sú rešpektované požiadavky žiadateľa na sociálnu službu ( druh, forma, rozsah sociálnej služby, doba poskytovania sociálnej služby, začiatok poskytovania sociálnej služby,  stravovanie, ubytovanie ). Zmluvu uzatvárame písomnou formou  v stredisku DSS Symbia v dostatočnom časovom predstihu tak, aby žiadateľ mal dostatok času oboznámiť sa so zmluvou a porozumieť jej. V prípade požiadavky zo strany žiadateľa zasielame návrh zmluvy v elektronickej forme. Podklady pre uzatvorenie zmluvy  pripraví vedúca strediska DSS Symbia alebo sociálna pracovníčka spoločne so žiadateľom o sociálnu službu resp. jeho zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.  Pripravenú zmluvu podpisuje riaditeľka DD a DSS Zvolen.
Ak v stredisku DSS Symbia nie je voľné vhodné miesto pre žiadateľa o sociálnu službu, zaradíme žiadateľa do príslušného poradovníka čakateľov ( viď sekcia Poradovník čakateľov ). Poradovník čakateľov pravidelne aktualizuje vedúca strediska DSS Symbia. Keď sa v stredisku DSS Symbia uvoľní vhodné miesto, vedúca strediska DSS Symbia alebo sociálna pracovníčka vyzve prijímateľa sociálnej služby k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

ÚHRADA  ZA POSKYTOVANÉ   SOCIÁLNE  SLUŽBY
Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 v znení Dodatku č.1   o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK  -nájdete ho v sekcii "Zverejňovanie dokumentov".

 

Výška úhrady za ambulantnú formu  sociálnej služby - domov sociálnych služieb alebo špecializované zariadenie:
  od 59 €/mesiac     do 135   €/ mesiac.
Výška úhrady závisí od: stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby,   dohodnutého počtu jedál a diéty pre prijímateľa sociálnej služby,  veku prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu - domov sociálnych služieb:
od 249 €/ mesiac  do   272 /mesiac. 
Výška úhrady závisí od: stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby,  úžitkovej plochy izby prijímateľa sociálnej služby, dohodnutého počtu jedál a diéty  pre prijímateľa sociálnej služby, veku prijímateľa sociálnej služby,  používania vlastných elektrických spotrebičov ( rádio, televízor a pod. ). 

Posledná aktualizácia: 31.1.2022