Prijatie do DSS Symbia

Prijímanie klientov do DSS Symbia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podmienkami prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb BBSK. (viď. Sekcia Právne normy a formuláre)

V DSS Symbia sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona. O odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení rozhoduje príslušný vyšší územný celok.

K tomu, aby sa žiadateľ o sociálnu službu mohol stať klientom DSS Symbia, je nutné dodržať nasledovný postup:

  1. Dôsledne vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy (uvedené v bode 21 tejto žiadosti). Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.
  2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný VÚC podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadatelia, ktorí spadajú do územného obvodu Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť zasielajú na oddelenie sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich môžu doručiť osobne na podateľňu ÚBBSK.
  3. Na základe vyššie uvedených dokladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi.
  4. Po doručení posudku a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, vyplniť tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" v ktorej uvedie, u ktorého poskytovateľa si žiada sociálnu službu. Tlačivo "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby " je prístupné na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo si ho žiadateľ môže vyzdvihnúť v stredisku DSS Symbia.
  5. Vyplnenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby " spolu s prílohami uvedenými v žiadosti priniesť osobne alebo zaslať poštou do strediska DSS Symbia, ul. Moyzesova 50, 960 01 Zvolen.

(Všetky uvedené tlačivá si môžete stiahnuť na tejto stránke v sekcii Právne normy a formuláre, prípadne vyzdvihnúť osobne v DSS Symbia. )

Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho či je v danom čase u vybraného poskytovateľa sociálnej služby voľné miesto, alebo je kapacita plne obsadená.

Úhrada za poskytované sociálne služby
Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 20/2012  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. (viď. Sekcia Právne normy a formuláre)

Aktualizované: 17.9.2018