Sponzori DSS Symbia

ROK 2022
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                  SK86 8180 0000 0070 0039 7644 
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované.

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene:  vecný dar v celkovej hodnote 1807,60 €  ( nábytok a žalúzie  do triedy pre klientov v objekte č.26 )