História

Domov sociálnych služieb Symbia bol založený 1. 1. 1991 na podnet rodičov ako zariadenie pre klasický denný pobyt pre mentálne postihnuté deti a mládež, kvôli absencii podobného zariadenia v meste Zvolen a bližšom okolí. Zriaďovateľom bol vtedajší Okresný úrad vo Zvolene – odbor sociálnych vecí.

Zariadenie je umiestnené v dvoch samostatných budovách so spoločným dvorom, ktoré pôvodne slúžili ako bytovky pre sovietskych vojakov. Mesto Zvolen ich poskytlo DSS do dlhodobého prenájmu a štát financoval rekonštrukciu objektov.

Popri DSS fungovala v tých istých priestoroch aj Stanica opatrovateľskej služby (SOS), ktorá slúžila deťom z rodín, ktoré sa ocitli v krízových situáciách, kedy rodičia nemohli alebo nechceli poskytnúť svojim deťom základnú starostlivosť.

V septembri 1995 sa zlučuje DSS a SOS „pod jednu strechu“ a zariadenie začína figurovať pod názvom SYMBIA. Oddelenie pre deti z rodín v krízových situáciách postupne zaniklo a deti boli umiestnené buď do diagnostických ústavov alebo detských domovov.

Na základe monitoringu progresívnych sociálnych služieb pre občanov s postihnutím v SR z roku 1999 realizovaného Radou pre poradenstvo v sociálnej práci bol DSS Symbia vybratý a prezentovaný v publikácii "Kvalitné sociálne služby I" spolu s 20 najúspešnejšími zariadeniami a inštitúciami z celej SR.

Od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom DSS Symbia stáva Banskobystrický samosprávny kraj.

Od roku 1999 funguje v zariadení samostatné oddelenie pre prácu s autistickými klientmi, na ktorom pracujú pracovníčky, ktoré absolvovali odborný program „Rozvojové programy pre autistov I., II“. Na základe systematickej výchovnej práce a dlhodobých skúseností so starostlivosťou o klientov s autizmom Banskobystrický samosprávny kraj zriaďuje od 1.1. 2004 pri DSS Symbia Regionálne centrum autizmu.

V júni 2004 sa začala realizovať kompletná rekonštrukcia jednej z budov, ktorá zahŕňa aj výstavbu podkrovných priestorov, ktoré zabezpečia rozšírenie kapacity zariadenia a zútulnenie priestorov využívaných klientmi DSS Symbia. Rekonštrukcia bola ukončená v júli 2005.

Monitoring kvality sociálnych služieb, ktorý realizovala v r. 2005 nezávislá inštitúcia Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , potvrdil, že služby poskytované v DSS Symbia sa približujú k štandardom EÚ.

Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 198/2011 zo dňa 28. februára 2011 bol Domov sociálnych služieb Symbia zrušený ako samostatný právny subjekt od 01.05.2011. Nástupníckou organizáciou Symbie je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok 3205/2,  960 01 Zvolen.

Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 267/2023 zo dňa 23.11.2023 bola schválená zmena názvu poskytovateľa sociálnej služby s účinnosťou od 1.1.2024 :
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen.

Všetky služby pre pre prijímateľov  poskytujeme naďalej v pôvodných priestoroch a v pôvodnom rozsahu.