Ergoterapia v Symbii

 • Krosná
  Krosná
 • Keramika
  Keramika
 • Psíček
  Psíček
 • Slniečko
  Slniečko

Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí.

Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života.

Ciele ergoterapie v DSS Symbia:

 • Zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia
 • Zlepšenie narušeného správania (upokojenie)
 • Zlepšenie fyziologických orgánov
 • Vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti
 • Odvádzanie prebytočnej energie
 • Vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou
 • Zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia
 • Príležitosť byť v ľudskej skupine
 • Zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti
 • U uzavretých klientoch získanie k spolupráci

Okruhy ergoterapie v DSS Symbia:

Pri práci s klientom sa zameriavame na 4 základné okruhy ergoterapie:

 • Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov. Nácvik, udržiavanie a zdokonaľovanie samoobslužných činností prebieha v rámci jednotlivých tried a majú ho na starosti vychovávatelia. Samoobslužné činnosti sú priamo zakomponované v denných výchovno - vzdelávacích plánoch a patria k prioritám ergoterapie v DSS Symbia.
 • Upratovacie práce - sú zamerané na cvičenie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach využívame dvor DSS Symbia, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj pracovné príležitosti akými sú zametanie, odhŕňanie snehu, čistenie dvora a pod. Takisto denný život v Symbii prináša rôzne príležitosti k pracovným činnostiam klientov ako napríklad – umývanie riadu, pomoc s odnosom použitého prádla, utieranie prachu, vysávanie, umývanie podlahy a pod.
 • Práce s technickým materialom, prírodninami, zostrojovanie - so zameraním na rozvíjanie manipulačných, napodobňovacích a konštruktívnych schopností. V tejto oblasti ergoterapie sa naši klienti môžu realizovať v samotných triedach výzdoba triedy, výroba karnevalových masiek a pod.), v keramickej dielni, v tkáčskej dielni.
 • Keramická dielňa s pecou na vypaľovanie výrobkov z hliny a s príslušným vybavením funguje v DSS Symbia od 1. 3. 2000. Ergoterapeutka pracuje s klientmi individuálnou alebo skupinovou formou. Každý klient pracuje s hlinou podľa svojich schopností (od štipkania hliny až po výrobu finálnych výrobkov). Hlinené výrobky vypálime v peci a realizujeme ich predaj pri rôznych akciach alebo služia ako dar pri rôznych príležitostiach. Predprípravu na keramickú dielňu realizujú vychovávatelia v rámci svojich skupín a tonapríklad formou vytvárania a modelovania z plastelíny.
 • Od roku 2000 je v zariadení fungujúca tkáčska dielňa s jednými krosnami, ktorá sa od septembra 2004 rozšírila o ďalšie už zakúpené krosná. V dielni tkajú koberce zručnejší klienti. Predpríprava potenciálnych pracovníkov v tkáčskej dielni prebieha na tzv. malých krosnách, na ktorých sa klienti učia základným princípom práce s materiálom a krosnami. Samotnú prácu v tkáčskej dielni má na starosti vychovávateľka - ergoterapeutka, predpríprava môže prebiehať aj v samotných triedach pod vedením vychovávateľa. Finálnym produktom sú krásne koberce, na ktorých si robíme posedenie pri vyhodnotení práce tkáčskej dielni, ktorá je spojená aj s predajom týchto kobercov.
 • V rámci oddelenia autizmu je k dispozícii dielňa, v ktorej majú klienti možnosť oboznámiť sa s prácou s jednoduchým pracovným náradím (pílenie drevených doštičiek, zatĺkanie klincov, šroubovanie,…)

V súvislosti s ergoterapiou v DSS Symbia je samozrejmosťou, že akákoľvek pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každy klient je vedený k práci nenútenou formou a je na nás, aby sme klientov vhodne motivovali.